Slovník

A

Acidobazická rovnováha
Poměr zásad a kyselin v organizmu musí být v těle v rovnováze. Vztah obou těchto složek je vyjádřen hodnotou Ph. To má škálu od 0 do 14, přičemž neutrální je hodnota 7. Vše, co je pod 7, je kyselé, vše, co je nad touto hodnotou, je zásadité. Vnitřní prostředí organizmu vyžaduje pro správné fungování všech tělesných pochodů velmi úzký rozptyl těchto hodnot, u krve je to např. 7,35-7,45. Krev je tedy mírně zásaditá.

Acidóza
Je stav, kdy je rovnováha vnitřního prostředí organizmu narušena a posunuje se ve prospěch kyselin. Pokud by v krátké době nedošlo k neutralizaci (doplnění zásad), organizmus by byl poškozen. K neutralizaci v tomto případě slouží vápník, hořčík, draslík a sodík. Pokud tyto minerály v krvi chybí, tělo si je vezme z tkání, kostí a chrupavek, kde pak chybí.

Adekvátnost dialyzační léčby
Tento pojem udává účinnost dialyzační léčby. Pro změření adekvátnosti se provádí testy, které zjišťují, zda se z vaší krve odstraňuje dostatečné množství tekutin a odpadních látek.

Albumin 
Bílkovina nacházející se v krvi. Je indikátorem stavu výživy.

Alkalóza
Je stav poruchy vnitřního prostředí organizmu, kdy v těle převládnou zásady. Tento stav může být vyvolán náhlým úbytkem kyselinotvorných bází z těla, např. při častém zvracení.

Antibakteriální 
Vlastnost látky, která snižuje množství bakterií na pokožce či jiném povrchu, např. antibakteriální mýdlo.

Antibiotikum 
Lék, který hubí bakterie nebo zpomaluje jejich růst. Neúčinkuje proti virům, houbám ani parazitům. Antibiotika se používají k léčbě infekcí.

Antigen 
Cizí látka, která vyvolává tvorbu protilátek v těle pro ochranu proti jiným látkám (např. vir, bakterie).

Antihypertenzivum 
Lék snižující krevní tlak.

Antikoagulant 
Lék, který snižuje nebo zastavuje srážení krve. Příkladem je heparin.

Antiseptikum 
Chemická látka zastavující růst a množení bakterií a virů. Cílem antiseptik je snížit možnost otravy krve a infekce.

Anurický 
Bez tvorby moči, netvořící moč.

Aseptická technika 
Léčebný postup, který se provádí ve sterilních podmínkách (bez bakterií), což znamená, že se používá pouze sterilní vybavení a roztoky.

Ateroskleróza (kornatění tepen)
Onemocnění tepen, při kterém je vnitřní výstelka stěny tepny narušena a do tohoto místa se pak ukládají tuky, krevní elementy a později i vápník. Céva pak ztrácí svoji pružnost. V postiženém místě se mohou hromadit další usazeniny, vytvoří se tzv. ateromový plát, který tepnu zužuje, a tím brání průtoku krve. Velmi nebezpečnou komplikací je pak utržení tohoto ateromového plátu a jeho zanesení ve směru proudu krve do srdce. Zde pak může ucpat tepnu, která zásobuje srdeční sval a vzniká infarkt myokardu.

Automatická peritoneální dialýza (APD) 
PD léčba s podporou přístroje, neboli cycleru, obvykle prováděná v noci.

 

B

Bakterie 
Jednobuněčné organizmy schopné rychlého množení. Nachází se všude; některé jsou neškodné, zatímco jiné mohou způsobovat infekční onemocnění.

Bikarbonátový pufr 
Fyziologický pufr (nárazník, tlumivý roztok) pro zachování normální hodnoty pH krve.

Bílé krvinky 
Druh krvinek, které bojují s infekcí v těle. Také se nazývají leukocyty.

Bílkoviny 
Jedna z hlavních složek těla a jedna z hlavních složek stravy; skládají se z aminokyselin poskládaných do řetězců. Obsahují dusík, jsou potřebné pro stavbu a obnovu tělesné tkáně.

Biokompatibilita 
Charakteristika látky nemající toxické nebo škodlivé účinky na tělesnou tkáň.

Biopsie ledvin 
Odběr vzorku tkáně ledvin pro stanovení typu onemocnění ledvin; provádí se většinou v místním znecitlivění vpichem zvláštní jehly do dolního okraje levé ledviny, u transplantované ledviny do horního okraje.

BMI
Tzv. body mass index, česky index tělesné hmoty; důležitý pro posouzení tělesných proporcí; spočítáte jej, když výšku v centimetrech vydělíte druhou mocninou hmotnosti v kilogramech, tedy BMI = hmotnost/(výška)2 - neboli výška se vydělí hmotností a výsledek se ještě jednou vydělí hmotností; výsledek se hodnotí takto:

  • BMI < 18,5: podváha
  • BMI 18,5 - 24,9: normální hmotnost
  • BMI 25 - 29,9: nadváha
  • BMI >= 30: obezita 

BUN (plazmatická urea) 
Krevní test pro měření množství močoviny v krvi.

 

C

CAPD 
Zkratka pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu – typ léčby peritoneální dialýzou prováděný přes den.

CCPD 
Zkratka pro kontinuální cyklickou peritoneální dialýzu; označuje peritoneální dialýzu s použitím přístroje.

Cévní přístup
Stálý vstup cévního systému pacienta, který zajišťuje možnost odvádění znečistěné krve z těla pacienta do přístroje pro krevní dialýzu a po jejím očištění navrácení zpět; nazýváme jej také buď shunt, kanyla nebo permanentní katetr.

Clearance 
Metoda odhaduje velikost glomerulární filtrace a je založena na stanovení hladiny kreatininu v krvi a jeho množství vyloučeném močí za 24 hodin.

Cycler 
Přístroj používaný při tzv. peritoneální dialýze (PD), slouží k napouštění a vypouštění roztoku z peritoneální dutiny. Využívá se především pro provádění výměn přes noc.

Cyklus (peritoneální)
Peritoneální cyklus neboli výměna představuje napuštění, prodlevu a vypuštění určitého objemu PD roztoku (dialyzátu) v souladu s předpisem peritoneální dialýzy.

 

Č

Červené krvinky 
Druh krvinek obsahující krevní barvivo hemoglobin. Nazývají se také erytrocyty.

 

D

Dehydratace 
Stav nedostatečného množství tekutin v těle, který může být způsoben odstraněním příliš velkého množství tekutin dialýzou. U osob s normální funkcí ledvin vzniká jako následek nedostatečného pitného režimu.

Dezinfekční přípravek 
Látka, která při kontaktu hubí bakterie a viry. Používá se na ošetření kůže, rukou, medicínských nástrojů a ploch ve zdravotnických zařízeních.

Diabetes (cukrovka) 
Onemocnění, při němž tělo není schopno zpracovávat cukry, což má za následek vysokou hladinu glukózy (cukr) v krvi.

Diabetická nefropatie
Je onemocněním, které vzniká jako následek dlouhotrvajícího diabetu. Jeho vznik se urychluje, pokud není diabetes dobře korigován a pacient je vystavován častým hyperglykémiím. V ledvinách při této pozdní komplikaci dochází k poškození cév glomerulů, které mají pro filtrační funkci ledvin zásadní význam. Cévy ztlušťují svoje stěny a filtrační schopnost ledvin klesá. Onemocnění většinou vede k ledvinnému selhání.

Dialýza 
Čištění krve od nežádoucích toxinů, odpadních látek a přebytečné vody. Mimoto dialýza udržuje acidobazickou rovnováhu vnitřního prostředí. Typy dialýzy jsou hemodialýza a peritoneální dialýza.

Dialyzační roztok 
Roztok obsahující vodu, elektrolyty a bikarbonát nebo laktát, který prochází přes polopropustnou membránu (u PD přes peritoneální membránu), aby se tak odstranila přebytečná tekutina a odpadní látky z krve a vyrovnala se acidobazická rovnováha (pH).

Diastolický tlak 
Tlak krve naměřený na periferní tepně v okamžiku, kdy srdce uvolní svůj stah a ochabne. V té chvíli srdce načerpává krev z těla. Tuto hodnotu vyjadřuje druhé číslo udávané hodnoty krevního tlaku za lomítkem (120/80 mmHg).

Difuze 
Přechod molekul rozpuštěné látky z roztoku s vysokou koncentrací do roztoku s nízkou koncentrací, který má za následek rovnoměrné rozložení částic.

Diuréza 
Vylučování moči ledvinami.

Draslík 
Elektrolyt potřebný pro tělo pro normální funkci svalů, nervů a srdce.

 

E

Edém 
Otok nebo opuchnutí v důsledku nahromadění přebytečné tekutiny ve tkáních. Edém je nejpatrnější na kotnících, na rukou a na tváři. Edémy se u pacientů na dialýze objevují v důsledku nadměrného příjmu tekutin nebo nedostatečného odstraňování tekutin v průběhu dialýzy.

Elektrolyty 
Ionty schopné vést elektrický proud. Mezi hlavní elektrolyty v lidském těle patří sodík, draslík, bikarbonát, hořčík a chlorid.

Erytropoetin (EPO) 
Přirozený hormon produkovaný ledvinami, který stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni.

Extrakorporální 
Nacházející se mimo tělo.

 

F

Fibrin 
Bílá průsvitná bílkovina někdy pozorovaná v dialyzátu vypouštěném z peritoneální dutiny, která může zablokovat odtok dialyzačního roztoku. Fibrin je bílkovina účastnící se procesu srážení krve.

Fosfát 
Chemická sloučenina fosforu a kyslíku. Fosfor, který přijímáme v potravě, se ve střevech vstřebává do těla a obvykle je vylučován ledvinami močí ve formě fosfátu. Důležitý je poměr fosfátů a vápníku v těle. Oba tyto prvky totiž soutěží o pozici v kostech. Pokud je převaha fosfátů, vápník je vytěsňován z kostí a ty pak měknou. Pro zachování správného poměru obou minerálů musí být proto přebytečný fosfor z těla odstraňován (u zdravých lidí jej odstraňují ledviny).

Fosfor 
Minerál nezbytný pro normální funkci těla, především tvorbu kostí.

 

G

Glomerulonefritida 
Zánět filtračních jednotek ledvin. Vzniká na autominunitním podkladě (tělo vytváří protilátky proti vlastní tkáni). Většinou se objevuje s odstupem několika týdnů po prodělaném streptokokovém zánětu ledvin. Onemocnění může vést k selhání ledvin.

Glukóza 
Typ cukru nacházející se v krvi a v PD roztoku. Složka PD roztoku používaná k odstraňování přebytečné tekutiny prostřednictvím osmózy.

Gravitace 
Přirozená tendence kapalných i pevných látek padat směrem do středu Země; u peritoneální dialýzy protékají tekutiny sety díky gravitaci.

 

H

Hematokrit 
Poměr červených krvinek k celkové krvi (plazma, zbytek krevních elementů).

Hemodialýza 
Čištění krve od nežádoucích toxinů, odpadních látek a přebytečné vody průchodem skrze dialyzátor. Krev musí být upravena tak, aby se nesrážela. Metoda kombinuje filtraci a difúzi.

Hemofiltrace
Tato očišťovací metoda využívá k přesunu odpadních látek z krve do dialyzačního roztoku pouze filtraci, nikoli difúzi. Filtrem při ní protéká jen čistá krev.

Hemodiafiltrace
Eliminační metoda, které kromě osmózy a difúze využívá také konvekci, tedy proudění. Tohoto fyzikálního jevu je dosahováno tím, že se zvýší objem promývané krve v dialyzátoru přidáním substitučního roztoku, buď před fitrem (prediluční) nebo za filtrem (postdiluční). Odpadní látky jsou tak mnohem efektivněji přemisťovány z krve do dialyzačního roztoku.

Hemoglobin 
Krevní barvivo, bílkovinná složka červených krvinek, které přenáší kyslík z plic do tkání celého těla. Obsahuje železo.

Heparin 
Prostředek proti srážení krve, neboli antikoagulant, který zpomaluje srážení krve a u peritoneální dialýzy brání tvorbě fibrinu, čímž předcházíme ucpání katetru.

High-flux membrána
Membrána je rozhraním, které odděluje od sebe dva prostory. Póry-otvory v membráně (a jejich velikost) určují její propustnost. Pokud je velikost otvorů v membráně větší, může jimi projít i molekula větší velikosti. Pak hovoříme o vysoce propustné, neboli High-flux membráně. Při použití High-flux membrány se v dialyzátoru zvyšuje dialyzační efektivita a z krve do dialyzačního roztoku mohou uremické toxiny pronikat mnohem lépe a rychleji. 

Hormon 
Bílkovina produkovaná vnitřním orgánem (ledvinami, štítnou žlázou atd.) a cirkulující v krvi, kde vykonává specifickou funkci, např. erytropoetin.

Hořčík 
Elektrolyt zapojený do regulace srdečního a nervového systému.

Hypertenze, hypertenzní 
Vysoký krevní tlak/mající vysoký krevní tlak.

Hypotenze, hypotenzní 
Nízký krevní tlak/mající nízký krevní tlak.

 

CH

Chronické selhání ledvin 
Nevratné poškození ledvin, obvykle vzniká postupně, postup onemocnění se dá výrazně zpomalit, pokud pacient dbá pokynů svého nefrologa.

Chronický 
Dlouhotrvající nebo se často vracející.

Chudokrevnost 
Neboli anémie, stav níženého množství červených krvinek v krvi. Má za následek únavu, sníženou výkonost, bledost, sníženou imunitu.

 

I

Icodextrin 
Icodextrin je vysokomolekulární derivát škrobu, můžeme jej použít jako alternativu glukózy v PD roztocích k odstraňování přebytečné tekutiny při dlouhé prodlevě.

Imunosupresivní přípravek 
Typ léku, který potlačuje imunitní odpověď těla. Podává se transplantovaným, aby se snížilo riziko odmítnutí transplantované ledviny.

Infekce 
Napadení tělesných tkání mikroorganizmy a jejich množení. Reakcí na infekci je obvykle zánět.

Infundovat
Napustit; PD roztok se postupně napouští do peritoneální dutiny.

Intravenózní (IV) 
Podávání kapalných látek přímo do žíly. Zajistí okamžitý nástup účinku léku.

Inzulin 
Hormon produkovaný slinivkou břišní, který se účastní při využití cukrů tkáněmi. Kromě této své hlavní funkce má také vliv na metabolizmus tuků a může změnit schopnost jater uvolňovat zásoby tuku.

Ionizovaný vápník 
Vápník se v těle vyskytuje ve více formách, buď je vázán na bílkovinu (v kostech, tkáních), nebo je volný (ionizovaný). Ionizovaný vápník kolující v krvi může tělo ihned využít.

 

K

Karbohydráty 
Jedna z hlavních složek výživy. Kategorie stravy, kterou tělo snadno využívá k tvorbě energie. Mezi karbohydráty patří škroby a cukry.

Kardio 
Lékařský termín udávající spojitost se srdcem.

Katétr 
Pružná, dutá hadička, kterou se tekutina napouští do nebo ven z těla. U PD je katétr zaveden do břicha.

Koagulace 
Proces tvorby krevní sraženiny. Díky tomuto obrannému mechanismu při drobných poraněních nevykrvácíme. Stav, kdy je srážlivost krve vyšší, než normál se nazývá hyperkoagulace. Při dialyzační proceduře se snažíme naopak srážlivost krve potlačovat podáváním protisrážlivých léků.

Koncentrace 
Síla roztoku. U peritoneální dialýzy jde o množství glukózy v PD roztoku vyjádřené v procentech (1,5%, 2,3% a 4,25%).

Konečné stádium onemocnění ledvin
Fáze onemocnění ledvin, kdy je k zachování života nutná dialýza nebo transplantace. Říkámu mu také ledvinné selhání.

Kontaminovat 
Vystavit působení nějaké cizorodé látky. V kontextu dialýzy bakteriím. Umožnit bakteriím kontakt se sterilní oblastí, učinit tak tuto oblast nesterilní a vytvořit potenciál pro vznik infekce.

Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) 
Druh peritoneální dialýzy, výměna PD roztoku se provádí ručně, nikoliv přístrojem, obvykle se tak děje čtyřikrát denně.

Kreatinin 
Odpadní látka, která vzniká jako produkt svalového metabolizmu. Za normálních podmínek jej odstraňují ledviny, nebo v případě pacientů se selháním ledvin dialýza.

Krevní tlak 
Krevní tlak je tlak krve v cévním řečišti. Vzniká jako výsledek činnosti srdce, které v pravidelných intervalech přečerpává krev do periferních částí těla (velký krevní oběh), do plic (malý krevní oběh) a do jater (vrátnicový krevní oběh). Vyjadřujeme jej dvěma hodnotami, přičemž ta vyšší vyjadřuje tlak vygenerovaný srdcem při systole (stahu) a nižší hodnota při diastole (ochabnutí). Měříme jej nejčastěji na paži a jeho hodnota se udává v milimetrech rtuti, např. 120/80 mmHg.

Kt/V 
Parametr charakterizující účinnost proběhlé dialýzy. Běžné měřítko dialyzační dávky. K je clearance močoviny, t je čas dialýzy a V je distribuční objem močoviny pacienta. Dá se měřit přímo v dialyzačním monitoru.

Kultura 
Vzorek odebraný z určitého místa, ve kterém zkoumáme původce infekce.

 

L

Ledviny 
Dva orgány ve tvaru fazole nacházející se v zadní části břišní dutiny, po jedné na každé straně páteře. Jejich hlavní funkcí je odstraňování odpadních látek močí.

 

M

Městnavá choroba srdeční 
Stav, při němž srdeční sval jako „pumpa“ není schopen rozvádět krev do těla, což má za následek hromadění tekutiny v plicích. Vzniká většinou jako následek infarktu myokardu, onemocnění srdečních chlopní, vrozených srdečních onemocnění, ischemické choroby srdeční, neléčeného vysokého tlaku či postižení srdečního svalu např. kardiomyopatií.

Místo výstupu 
Místo, kde peritoneální katétr opouští tělo.

Moč 
Jantarově žlutá tekutina produkovaná ledvinami. Tvoří ji voda, odpadní látky z přijímaných potravin (kreatinin, urea), soli a další organické látky.

 

N

Napouštění 
Fáze peritoneální dialýzy, kdy se PD roztok napouští do peritoneální dutiny.

Nauzea 
Nevolnost, pocit na zvracení.

Nefrektomie 
Chirurgické odstranění ledviny.

Nefrolog 
Lékař specializující se na poruchy ledvin.

Nefrologie 
Oblast medicíny zabývající se diagnostikou a léčbou ledvinných onemocnění.

Nefron 
Filtrační jednotka ledviny. V každé ledvině je přibližně jeden milion nefronů.

 

O

Odpadní látky 
Látky, které tělo nepotřebuje a vylučuje je z těla močí nebo stolicí.

Osmóza 
Pohyb tekutin přes polopropustnou membránu za účelem dosažení stejné koncentrace na obou stranách membrán.

 

P

Parathormon (PTH) 
Hormon, který reguluje hladinu vápníku a fosforu v krvi. Produkují jej příštítná tělíska. Na procesu regulace těchto dvou minerálů se společně s parathormonem účastní ještě další dva důležité působky – hormon štítné žlázy zvaný kalcitonin a aktivní forma vitaminu D – kalcitriol (přeměna na aktivní formu se děje ve zdravých ledvinách). Parathormon ovlivňuje vylučování kalcia ledvinami do moče a to podle aktuálních potřeb organizmu. 

Parathyreidektomie 
Chirurgické odstranění celých příštítných tělísek nebo jejich části. Zákrok vede zániku produkce parathormonu, a tím i k nedostatku kalcia v těle.

PD Plus 
Kombinace CCPD a CAPD většinou používaná u pacientů na PD, kteří vyžadují vyšší dialyzační dávku.

Peritoneální dialýza (PD) 
Forma dialýzy, u níž výstelka břicha (pobřišnice), neboli peritoneální membrána, plní funkci přirozeného filtru, který odstraňuje přebytečnou tekutinu a toxické látky a upravuje metabolickou acidózu.

Peritoneální dutina 
Prostor okolo břišních orgánů nacházející se pod břišním svalem. Prostor je ohraničen pobřišnicí, která jej vystýlá.

Peritoneum 
Polopropustná membrána vystýlající břišní dutinu a částečně pokrývající některé břišní orgány.

Peritonitida 
Zánět peritonea (pobřišnice).

Píštěl 
Píštěl v dialyzační terminologii představuje typ cévního přístupu používaného pro hemodialýzu. Známá je také pod názvem „arteriovenózní píštěl“ nebo „AV píštěl“.

Podvýživa 
Nedostatečná výživa, kdy chybí některé důležité živiny potřebné pro správnou funkci těla. Ne vždy musí být podvýživa spojena s nízkou tělesnou hmotností. I člověk s normální hmotností nebo nadváhou může být podvyživený, pokud jeho strava není vyvážená nebo neobsahuje esenciální složky.

Pokles močoviny při dialýze (URR) 
Procento močoviny, které bylo během dialyzační léčby odstraněno. Měřítko účinku dialýzy.

Polopropustná membrána 
Membrána, jejíž póry (dírky) mají takovou velikost, že umožňují průchod molekul určité velikosti.

Polycystické onemocnění ledvin 
Dědičné onemocnění charakteristické růstem cyst v ledvinách. Cysty se zvětšují a poškozují funkční tkáň ledvin. Ledvina tak postupně snižuje svoji funkci. Stav většinou spěje k ledvinnému selhání.

Prodleva 
V dialyzační terminologii znamená dobu, po kterou PD roztok zůstává v peritoneální dutině. Během této doby probíhá dialýza.

Proplach infuzního setu
Propláchnutí infuzního setu před plněním peritoneální dutiny PD roztokem pomáhá vytlačit vzduch ze setu do odpadního vaku.

Protilátka 
Látka bílkovinného původu, kterou vytváří tělo na ochranu před cizorodými látkami.

Pruritus 
Svědění. Objevuje se někdy jako průvodní nežádoucí efekt u hemodialýzy. Nové dialyzační metody výskyt tohoto příznaku značně omezují (HVHDF).

Předpis 
Lékař předepisuje pacientovi režim, který má dodržovat. U peritoneální dialýzy se jedná o frekvenci výměn, předpis léků na základě individuálních potřeb pacienta.

Předpis dialýzy 
Režim předepsaný lékařem na základě individuálních potřeb, s jehož pomocí se má dosáhnout a zachovat uspokojivý fyzický stav. Zahrnuje specifikaci dialyzační dávky, potřebnou farmakoterapii, dietní a pitný režim.

Převodnění 
Stav, kdy se přebytečná tekutina hromadí v těle, způsobuje edém, dechovou nedostatečnost, hypertenzi a je zátěží pro srdce. Způsobuje je zvýšený příjem tekutiny, který není ledvinami vyloučen.

Příštítná tělíska 
Malé žlázy nacházející se v blízkosti štítné žlázy, které produkují parathormon.

Pufr 
Látka vyrovnávající Ph, zachovávající optimální poměr kyselin a zásad v organizmu. Jsou jimi například bikarbonát nebo laktát.

 

R

Renální 
Lékařský termín týkající se ledvin.

Renální osteodystrofie 
Patologické změny kostí způsobené nerovnováhou vápníku, fosfátů a parathormonu při chronickém onemocnění ledvin. Následkem tohoto stavu je osteoporóza.

Roztok 
Tekutina obsahující určité množství rozpuštěných látek. Dialyzační roztok např. obsahuje glukózu, elektrolyty a pufr.

 

S

Sodík 
Elektrolyt, který pomáhá regulovat obsah tekutin v těle. Chlorid sodný je také známý pod názvem kuchyňská sůl. Sodík na sebe v organizmu váže vodu, proto je jedním ze základních dietních doporučení omezit sůl v pokrmech na minimum.

Sterilní 
Prostý živých mikroorganizmů.

Sterilní technika 
Postup zabraňující přítomnost bakterií. Technika je základním předpokladem prevence vzniku infekčních onemocnění a zahrnuje dezinfekci místa zásahu, používání sterilních nástrojů, používání ochranných pomůcek (sterilní rukavice) a sterilního zdravotnického materiálu.  

Suchá váha 
Normální nebo ideální tělesná hmotnost pacienta při optimálním obsahu vody v těle (hydrataci).

Systolický tlak 
Tlak při stahu srdce, který vede k vytlačení krve do cév. Můžeme jej slyšet při poslechu srdce stetoskopem jako první zvuk. V záznamu je to první číslo udávané hodnoty krevního tlaku, má vyšší hodnotu než diastolický tlak a je umístěno před lomítkem (120/80 mmHg).

 

Š

Štěp 
U dialýzy jde o chirurgické umístění umělého materiálu mezi tepnu a žílu, aby vznikl přístup pro hemodialýzu. V transplantační terminologii se jedná o transplantovaný orgán umístěný v těle.

 

T

Tep 
Pulzace v tepnách, která je odrazem srdeční systoly (stahu). Můžeme jej nahmatat na některých typických místech (zapěstí, krk), pokud stlačíme tepnu proti kosti.

Tepna 
Céva, kterou proudí okysličená krev ze srdce do celého těla. Tepny mají silnou a pružnou stěnu, aby odolaly náporu tlaku, který proud krve na jejich stěnu vytváří.

Toxin 
Jakákoliv, pro lidský organizmus jedovatá látka.

Transplantace (ledviny) 
Chirurgický proces voperování ledviny od dárce do těla příjemce s cílem nahradit tímto nově implantovaným orgánem funkci původního, který selhal.

Tunel 
V dialyzační terminologii je místem průchodu peritoneálního katétru břišní stěnou.

Typování tkání 
Hledání shody krve a tkáňových buněk mezi potenciálními příjemci a dárci transplantátu.

 

U

Ultrafiltrace (UF) 
Odstraňování přebytečné tekutiny z krve v průběhu dialýzy.

Urea (močovina) 
Odpadní látka v krvi, vznikající rozkladem bílkovin ve stravě a svalové tkáni, kterou obvykle odstraňují ledviny. Často její obsah udává hodnota plazmatické urey (BUN).

Urémie 
Nahromadění odpadních látek v krvi při neschopnosti ledvin je odstraňovat.

 

V

Vápník 
Elektrolyt nacházející se v těle. Minerál důležitý pro tvorbu a růst kostí, srážení krve, funkci nervů a svalů a pro aktivaci některých enzymů.

Vazače fosforu 
Léky užívané s jídlem a používané ke snadnějšímu vyloučení fosfátů z těla střevním systémem (snižují jeho vstřebávání ve střevě tím, že fosfor na sebe naváží).

Vitamin D 
Vitamin je důležitý pro vstřebávání vápníku. Přeměna vitaminu D na jeho aktivní formu se děje za normálních okolností v ledvinách. Při chronickém onemocnění ledvin tato schopnost klesá a dochází k poruchám kostního metabolismus s osteoporózou.

Vlásečnice 
Nejtenčí céva v těle, kterou najdeme v periferních tkáních.

Výměna 
Cyklus, při kterém se děje jedna peritoneální výměna. Obsahuje tyto úkony: napuštění, prodlevu a vypuštění PD roztoku.

Vypouštění 
Fáze peritoneální dialýzy, kdy se z dutiny břišní po prodlevě vypouští roztok.

Vypouštěný dialyzát 
Jiný název pro roztok, který odtéká z peritoneální dutiny a který obsahuje odpadní látky, jež do něj přešly z krevních cév peritonea.

Vysokoobjemová hemodiafitlrace
Revoluční eliminační metoda, která je velmi šetrná ke kardiovaskulárnímu systému a snižuje riziko srdečně cévních komplikací. Jedná se o hemodiafiltraci, která pracuje s vyššími konvektivními objemy. Z těla jsou pak efektivněji odstraněny i odpadní látky větší molekulové hmotnosti.

 

Z

Zánět 
Reakce imunitního systému na infekci nebo podráždění. Dochází při něm k lokálnímu zahřátí, zarudnutí, otoku nebo bolesti postižené tkáně.

Známky životních funkcí 
Základní známky života: krevní tlak, tep a tělesná teplota. Měříme je příslušnou medicínskou technikou.

 

Ž

Žíla 
Céva, kterou proudíodkysličená krev periferních částí těla zpět k srdci, aby byla následně dopravena do plic, tam okysličena a mohla být srdcem opět vytlačena do tepen a tím do všech orgánů a tkáni v těle. Žíla většinou ve svém průběhu doprovází tepnu.