Sociální poradna

Sociální poradna

Každé chronické onemocnění má, kromě přímého vlivu na zdravotní stav člověka, také dopad na sociální oblast. Chronicky nemocní lidé jsou často hospitalizováni, jejich nemoc může snižovat jejich schopnost obstát v pracovním procesu a často se stává, že si vyžádá i změnu zaměstnání. 

Invalidní důchod

Někdy zdravotní stav nedovolí člověku pracovat vůbec, a pokud ještě nedosáhl nároku na starobní důchod (nedovršil 65 let), má po splnění podmínek stanovených § 38 zákona o důchodovém pojištění nárok na důchod invalidní. Podle toho, do jaké míry schopnost pracovat u občana poklesla, se dělí invalidita na tři stupně, první je nejlehčí a třetí nejtěžší.

Více informací o této problematice si můžete přečíst zde.

Příspěvek na péči

Lidem, jejichž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, je navíc určen příspěvek na péči.  Jeho výše je stanovena stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Z poskytnutého příspěvku lze hradit pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Více informací o této problematice si můžete přečíst zde.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Tyto dávky jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“) a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“) a lze je vyřídit na Úřadu práce České republiky a jeho krajských pobočkách a pobočce pro hlavní město Prahu.

Jedná se o tyto příspěvky:

  • příspěvek na mobilitu
  • příspěvek na zvláštní pomůcku
  • průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají

O tom, na které z nich máte nárok, se můžete více dočíst zde.

Můžete také využít šikovného elektronického sociálního poradce, který Vám po vyplnění tabulky orientačně odpoví, na co máte nárok. Najdete jej na této adrese.

Samozřejmě je vždy lepší jít se přímo poradit na příslušný úřad práce, kde Vám přesně řeknou, oč můžete žádat vzhledem k Vaší konkrétní sociální situaci.