Psychologická poradna

Psychologická poradna

Chronické onemocnění ledvin a dialýza mohou mít na psychiku dialyzovaného velký vliv. Nedílnou součástí péče dialyzačních středisek je také psychologická podpora pacientů, kterou poskytují kliničtí psychologové, kteří jsou součástí terapeutických týmů. V této poradně budeme rozebírat možnosti, jak může dialyzovaný pacient zlepšit svoji psychickou pohodu a jak může bojovat s některými problémy v této oblasti. 

Vyrovnávání se se změnou

Pacienti, kteří jsou odkázáni na dialýzu, jsou vystavováni vysoké psychické zátěži. S nástupem na dialýzu dochází k mnoha změnám v jejich životě. Pacient musí často změnit práci, nebo přejít na práci, která není tak náročná. Statistiky ukazují, že okolo 22% nemocných o práci s nástupem na dialýzu přichází zcela. Se změnou nebo ztrátou zaměstnání klesá ekonomická úroveň rodiny pacienta, a pokud není podpora rodiny v této těžké situaci dostatečná, může u pacienta hrozit i ztráta sebedůvěry, mohou jej přepadat pochyby o smysluplnosti jeho života. Mnoho lidí v této době také rezignuje na své dřívější aktivity, koníčky, cestování a jiné radosti ze života. Pojďme si tedy představit základní faktory, které mohou psychiku dialyzovaného příznivě ovlivnit. 

Volba metody hraje zásadní roli

Velmi důležitá je přitom doba ještě před nástupem na dialýzu, kdy je možné negativní dopady přechodu na dialýzu do značné míry eliminovat. Je to především správná volba dialyzační metody, která pomůže pacientovi zmírnit celkovou zátěž a lépe se vyrovnat se všemi změnami. Jak peritoneální dialýza, tak hemodialýza jsou z hlediska účinnosti srovnatelné. Rozdíl je však v tom, jak která z těchto metod vyhovuje pacientovi po stránce jeho časových možností, pohodlí, pocitu bezpečí a míry angažovanosti při terapii. Každý z nás je jiný a každý má jiné potřeby. Někdo preferuje práci, jiný pohodlí. Pokud se tedy podaří pacientovi zvolit metodu správně a metoda odpovídá jeho zdravotnímu stavu, časovým možnostem, věku, životnímu stylu a osobnostnímu založení, může žít kvalitní život a být i psychicky zcela v pohodě.

Atmosféra na středisku, domácí prostředí

Personál středisek se vždy snaží vytvořit na dialýze domácí atmosféru. To je také velmi důležité. Pacient pak lépe snáší častý kontakt se zdravotní péčí, odbourá se tím strach a pacient pak také aktivněji spolupracuje.

Informovanost pacienta, možnost si promluvit

Pacientům na dialýze také velmi pomáhá, pokud o své nemoci hodně vědí, pokud mají informace o tom, čím mohou oni sami přispět k co nejlepším výsledkům. Proto se zdravotnický personál středisek snaží pacienty neustále vzdělávat, radit jim, co dělat v konkrétních případech. A hovory často směřují i do privátních sfér, což je dobře.

Odstranění nepříjemných tělesných příznaků

Pacient je mnohem spokojenější a klidnější, pokud jej netrápí takové potíže, jakými jsou bolest, nespavost, křeče, bolesti kloubů a zad a mnoho dalších. Proto je důležité o těchto potížích zdravotníky informovat a řešit je s nimi.

Záliby, koníčky

I když je každé chronické onemocnění zátěží a únava vede k pasivitě, vždy radíme pacientům, aby nerezignovali na své záliby a koníčky a překonali nechuť něco dělat. Vždy je možné nalézt spoustu zajímavých činností, které vám udělají radost, přinesou užitek nebo stmelí Vaši rodinu. Efekt těchto činností je zřejmý - odpoutá vás od choroby a negativních myšlenek.

Sport

Mnoho dialyzovaných pacientů jsou lidé vyššího, až vysokého věku. Tito lidé mají kromě ztráty ledvinných funkcí ještě řadu dalších chorob, které jim mohou ubírat na fyzické síle. Člověk, který je unavený a navíc zatěžovaný častými dialyzačními procedurami, nemá mnoho sil a motivace se hýbat. Pro vaši celkovou psychickou a fyzickou pohodu je však naprosto zásadní si v rámci vašich možností nalézt přiměřenou formu zátěže, která zvýší vaši tělesnou kondici. A jak se říká – jak na těle, tak na duchu – za každý, i sebemenší sportovní počin, vás čeká odměna v podobě dobrého pocitu. Vždy je potřeba vaše možnosti konzultovat s lékařem a v obdobích akutních potíží, či komplikací svěřit návrh vašich pohybových aktivit do rukou odborníků.

Cestování, dovolená, ozdravné pobyty

Ani dialyzovaný pacient nemusí být ošizen o možnost cestovat. V rámci České republiky je síť dialyzačních středisek tak hustá, že prakticky v okruhu 30-50 km vždy nějaké najdete. Co se týče zahraničí, existuje propracovaný systém informací o zahraničních možnostech dialýzy, který naleznete v sekci Cestování s dialýzou